PvCC | Praktijk voor Coaching en Creativiteit

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden van de Praktijk voor coaching en creativiteit zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van de Praktijk voor coaching en creativiteit, gevestigd aan de Schuttenstraat 7 te Almelo, geregistreerd onder kamer van koophandel nummer: 66015421. In alle voorwaarden van de Praktijk voor coaching en creativiteit wordt onder wederpartij verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Praktijk voor coaching en creativiteit de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten, of die met de Praktijk voor coaching en creativiteit een overeenkomst heeft gesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Praktijk voor coaching en creativiteit, voor de uitvoering waarvan door de Praktijk voor coaching en creativiteit derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Algemeen
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Praktijk voor coaching en creativiteit en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien de Praktijk voor coaching en creativiteit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Praktijk voor coaching en creativiteit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Alle offertes en aanbiedingen van de Praktijk voor coaching en creativiteit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het door de wederpartij aan de Praktijk voor coaching en creativiteit verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen opdrachtgever en de Praktijk voor coaching en creativiteit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld. Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 onverminderd het recht van de Praktijk voor coaching en creativiteit om – al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkhedenvolledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.

Artikel 3. Prijs, facturering en betaling
Alle offertes en aanbiedingen van de Praktijk voor coaching en creativiteit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het door de wederpartij aan de Praktijk voor coaching en creativiteit verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen opdrachtgever en de Praktijk voor coaching en creativiteit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld. Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij.

De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 onverminderd het recht van de Praktijk voor coaching en creativiteit om – al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkhedenvolledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
De Praktijk voor coaching en creativiteit aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst de Praktijk voor coaching en creativiteit slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de Praktijk voor coaching en creativiteit voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De Praktijk voor coaching en creativiteit is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door de Praktijk voor coaching en creativiteit gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

De Praktijk voor coaching en creativiteit is in geen geval aansprakelijk indien de wederpartij wijzigingen aanbrengt of door verkeerd gebruik bij het spuiten van graffiti. Nu de Praktijk voor coaching en creativiteit deze aanbiedt, is de Praktijk voor coaching en creativiteit niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet gebruiken van mondkapjes en/of veiligheidsbrillen. De door de Praktijk voor coaching en creativiteit te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) voor reeds geleverde producten of diensten, welke de Praktijk voor coaching en creativiteit op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren.

Indien sprake is van een overeenkomst die telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van de Praktijk voor coaching en creativiteit in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van de Praktijk voor coaching en creativiteit. 

De in dit lid 3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de wederpartij bedongen en door de Praktijk voor coaching en creativiteit verleende creditering. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan de Praktijk voor coaching en creativiteit. De wederpartij vrijwaart de Praktijk voor coaching en creativiteit voor alle schade die de Praktijk voor coaching en creativiteit mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de Praktijk voor coaching en creativiteit geleverde producten of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarin begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van de Praktijk voor coaching en creativiteit die ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van de Praktijk voor coaching en creativiteit daarin begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door de Praktijk voor coaching en creativiteit geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van de wederpartij of derden, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 5. Annulering door de klant
Indien in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van de uitvoering van de werkzaamheden, de overeenkomst geannuleerd dan gelden de volgende tarieven. Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25% van de totale som. Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: 50 % van de totale som. Annulering tot 1 week voor de aanvangsdatum: 75% van de totale som.

Artikel 6. Gebruik beeldmateriaal
De Praktijk voor coaching en creativiteit behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal wat tijdens een workshop of opdracht gemaakt is te gebruiken in folder/brochures/flyers/websites of advertenties. Wij nemen de nieuwe privacy wet zeer serieus en zullen v.a. de datum van invoeren eerst toestemming vragen aan de wettelijke vertegenwoordigers van onze deelnemers.

Artikel 7. Diversen
De Praktijk voor coaching en creativiteit is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden. De Praktijk voor coaching en creativiteit is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Wederpartij zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8. Risico overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Publisher Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Maak kennis met ons!

Neem vrijblijvend contact op met ons of maak een afspraak voor een kennismaking/presentatie.

We stellen ons graag aan u voor.